Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Mieszkańcy Gminy Żelazków, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ( którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP ), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

– za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

– za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

– warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

– we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskie i jest wypłacane z dołu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,

– elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

– drogą pocztową.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi ( Dz. U. z 2022 r., poz. 941 ). Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Pliki do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Karta osoby przyjetej do zakwaterowania