Usługi opiekuńcze

Komu przysługują:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres:
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnację, zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, która wymaga takiej pomocy, sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej tej osoby i jego rodziny, które są ustalane przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Świadczenie usług jest realizowane na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, a osobą wykonującą usługę.

Odpłatność:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XXII/172/2020 z dnia 29 września 2020 r. określone zostały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa poniżej zamieszczona tabela:
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, dla osoby w rodzinie 600 zł.

Dochód osoby samotnie gospodarującej określony w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wysokość odpłatności usług opiekuńczych ustalona w % od kwoty usługi za 1 godzinę Dochód na osobę w rodzinie określony w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wysokość odpłatności usług opiekuńczych ustalona w % od kwoty usługi za 1 godzinę
do 100 % nieodpłatnie do 100 % nieodpłatnie
powyżej 100% – 150% 5% powyżej 100% – 150% 10%
powyżej 150% – 200% 10% powyżej 150% – 200% 15%
powyżej 200% – 250% 15% powyżej 200% – 250% 20%
powyżej 250% – 300% 20% powyżej 250% – 300% 30%
powyżej 300% – 350% 30% powyżej 300% – 350% 50%
powyżej 350% – 400% 50% powyżej 350% – 400% 70%
powyżej 400% – 450% 70% powyżej 400% – 450% 100%
powyżej 450% 100% powyżej 450% 100%