Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119/1– dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie tel. 62 7691132,  e-mail:  gopszelazkow@post.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail : gopszelazkow@post.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z :

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

 • dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

7. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

INTERESANCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELAZKOWIE

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Proszę przyjąć do wiadomości, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie z siedzibą w Żelazkowie 135, numer telefonu: 769-10-38 , adres e-mail: gopszelazkow@post.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:

 1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

4. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

5. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

6. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi .

7. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.