Dożywianie

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żelazkowie

w roku 2022 r.  uzyskał dofinansowanie

w kwocie 27 956, 00 zł

Całkowita wartość zadania 46 594,00 zł

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P. poz. 1007 ) w załączniku  w części III „MODUŁY PROGRAMU” wprowadzono następujące zmiany:

1) w pkt III.1 „MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ppkt III.1.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. Podwyższono więc kryterium dochodowe ze 150% do 200% uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.        

2) w pkt III.2 „MODUŁ DLA DOROSŁYCH” w pakt III. 2.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. Podwyższono więc kryterium dochodowe ze 150% do 200% uprawniające do przyznania pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym    i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł, 200% stanowi kwotę 1200 zł,  dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł 200% wynosi 1552 zł – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.