Dodatek energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ).

Zgodnie z przepisami dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobom:

 • którym przyznano dodatek mieszkaniowy  w rozumieniu  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn.  zm. ),
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia
1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

OPŁATY:
Wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej

 • zgodnie z częścią 1 ust. 53 kol. 4 pkt 2a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm. ).

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm. ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
  Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. ).

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym ( oryginał do wglądu).