Kombatanci

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej. Pomoc pieniężną w pierwszej kolejności przyznaje się osobom wymagającym takiej pomocy, które ukończyły 85 lat.

Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa.

Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana, w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia, opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi.

Pomoc pieniężną w formie okresowej wypłaca się do czasu ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jej przyznania, jednak nie dłużej niż do końca terminu określonego w decyzji przyznającej tę pomoc.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie. W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku inwalidów Wojennych RP.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub członka albo pracownika Związku Inwalidów Wojennych RP, w szczególności kopię zaświadczenia lub legitymacji wydanych przez:

1) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed dniem 18 maja 2014 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia 19991 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub członka albo pracownika Związku Inwalidów Wojennych RP, stanowiące podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby występującej o przyznanie pomocy pieniężnej, a w szczególności:

1) orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności;

2) dowód wypłaty emerytury lub renty;

3) nakaz płatniczy podatku rolnego oraz zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

5) zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę;

6) decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu p0rawa do zasiłku, stypendium
i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Dodatkowe załączniki do wniosku:

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zrealizowanego dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć kopię imiennej faktury VAT za zakupiony sprzęt ( wykonaną usługę ).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do planowanego dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu, odpłatnego leczenia itp. powinna załączyć fakturę pro forma ( kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia.