Asystent rodziny

Zdarza się, że rodzina w swoim życiu doświadcza trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W takiej sytuacji może ona otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny.

Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców.

Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny  przeprowadza w tej rodzinie rodzinny wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została uchwalona „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu  w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jeden asystent rodziny. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy. Odbywa się zawsze w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych i źródeł wsparcia zewnętrznego. Pod opieką jednego asystenta nie może pozostawać więcej niż 15 rodzin.

Do  zadań asystenta rodziny wynikających  z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2)  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu  umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  z  dziećmi;

 7)  wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;      

 10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

 kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11) udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach   psychoedukacyjnych;

11a) udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem, o których mowa w art. 76a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego;

 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia   

 bezpieczeństwa  dzieci i rodzin;

 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku  i   przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS w Żelazkowie;

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny  po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w  działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno – pomocową,  o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.