Komunikat „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że od 1 lipca 2019 r. ruszył program rządowy „Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek o 500+, zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Świadczenie „Dobry start” przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na dziecko, osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku;
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko lub osoba ucząca aię kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii oraz za pośrednictwem banków krajowych, które świadczą usługi również drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak wnioski o przyznanie 500+. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w ośrodku pomocy lub drogą pocztową). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec – sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad. Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego ( tzw. zerówka w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego ).