Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w w pomieszczeniach  po byłym Posterunku Policji w Żelazkowie.

ADRES OŚRODKA

Żelazków 135,
62 – 817 Żelazków 

Tel.: 62 769 -10 -38
Fax: 62 769 -11- 32
wew. 31 – świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe

wew. 32 – Kierownik Ośrodka

wew. 33 – pracownicy socjalni

wew. 34 – księgowość

E-mail: gopszelazkow@post.pl

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

 1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie.
 2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.
 3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik. Kierownik po otrzymaniu skargi lub wniosku wszczyna postępowanie w sprawie, zmierzając do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków oraz sporządzane jest zbiorcze sprawozdanie dotyczące skarg i wniosków.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Żelazków utworzoną przez Gminną Radę Narodową w Żelazkowie Uchwałą Nr XI/65/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r., działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr LVI/295/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 października 2014 r. ze zmianami.

Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Za działalność Ośrodka odpowiada Kierownik zatrudniany przez Wójta Gminy. Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 40 godzin tygodniowo tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

I. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik.
 2. Główna księgowa.
 3. Starszy specjalista pracy socjalnej.
 4. Starszy pracownik socjalny.
 5. Pracownik socjalny
 6. Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ( referent, starszy referent ).
 7. Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych (starszy referent ).
 8. Asystent rodziny.
 9. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy – zlecenia.

II. Szczegółowy zakres czynności – zadania poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka ustala Kierownik.

OBSADA KADROWA

Kierownik GOPS w Żelazkowie – Aneta Maciak
Główna księgowa – Katarzyna Piotrowska
Starszy specjalista pracy socjalnej – Kinga Zawadzka
Starszy pracownik socjalny – Agnieszka Duszczak
Starszy pracownik socjalny – Ewa Drozdowska
Pracownik socjalny – Karina Bąk
Asystent rodziny – Katarzyna Pieróg – Tokarek
Starszy referent – Anna Andrzejczak
Referent – Ismena Piotrowska
Starszy referent ds.dodatków mieszkaniowych – Małgorzata Mazurowska

Poznaj kierunkowe działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie