Seniorzy z gminy Żelazków otrzymali opaski bezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, którego głównym celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie przekazał 15 seniorom „opaski bezpieczeństwa” wraz obsługą systemu, dzięki, którym senior ma zapewniony dostęp do całodobowej pomocy ze strony operatora. Korzyści płynące z użytkowania teleopieki to: ochrona zdrowia i życia użytkowników, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, stały monitoring parametrów życiowych. Wojewoda na realizację Zadania finansowanego ze środków Przeciwdziałania COVID-19 przekazał kwotę 17 000,03 zł.