Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie środki na realizację Zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 852, rozdział 85295, § 2030, w układzie zadaniowym 13.1.2.1, co stanowi nie mniej niż 80% wartości przewidywanych ogólnych kosztów realizacji tego zadania, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że na podstawie umowy nr 99/KWS/23 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023 realizuje ww. Program w ramach Modułu II, którego głównym celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dobre  rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej,  w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie zapewni 15 seniorom obsługę systemu, dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach Programu realizowanego w 2022 r.  Korzyści płynące  z użytkowania teleopieki to: ochrona zdrowia i życia użytkowników, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, stały monitoring parametrów życiowych.