Dodatki mieszkaniowe

Od 1 lipca 2021 r. dodatki mieszkaniowe na nowych zasadach

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

– kryterium dochodowe ustalane będzie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

– osoby przebywające w placówkach zapewniających nieodpłatne utrzymanie nie wchodzą w skład gospodarstwa domowego,

– niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,

– zarządcy, którzy nie poinformują gminy o zadłużeniu korzystającego z dodatku mieszkaniowego, muszą liczyć się z karą w wysokości 500 zł.

Nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej.

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40% tj. 2 538,46 zł,
 2. wieloosobowym – 30% tj. 1 903,85 zł – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu.
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
  W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  1) 35m² – dla 1 osoby
  2) 40m² – dla 2 osób
  3) 45m² – dla 3 osób
  4) 55m² – dla 4 osób
  5) 65m² – dla 5 osób
  6) 70m² – dla 6 osób
  W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Wymagana normatywna powierzchnia użytkowa zostaje podwyższona o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie ).
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji ( t.j. 31,73 zł ).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach, za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał i ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego ),
 4. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania,ciepłej wody, gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
 5. informacja zarządcy dotycząca technicznego wyposażenia lokalu ( nie dotyczy budynków komunalnych i spółdzielczych )
 6. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, np:
 7. zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,
 8. emerytura/renta -decyzja ZUS, zaświadczenie z ZUS lub odcinki z 3 miesięcy,
 9. alimenty, zasiłki rodzinne,
 10. uczniowie/studenci –
 11. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
 12. umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 13. pomoc PUP- zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku.

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 ),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 589 ),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm. ),
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ).