Nowe świadczenie – jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 .

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy – przy założeniu, że takie źródło zostało wcześniej zgłoszone wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel
3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Formularz wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać:
– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( www.gopszelazkow.pl ),
– na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie ( www.zelazkow.pl ).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931

Pliki do pobrania

Wniosek o dodatek