Nowe świadczenie – dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ).

Kto może otrzymać dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Chodzi tu o CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm. ).

Ważne! Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe a dodatek węglowy
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kilka osób złożyło wniosek o dodatek węglowy?
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?
Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia bez rozpoznania.

Jaki jest termin wypłaty dodatku węglowego?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie wypłaci w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdzie składa się wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez ePUAP?
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Co sprawdza się we wniosku o dodatek węglowy?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy wydaje się decyzję administracyjną o dodatku węglowym?
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Natomiast odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania takiej decyzji.

Jak można dowiedzieć się o przyznaniu dodatku węglowego?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

WAŻNE! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jaka odpowiedzialność grozi za wyłudzenie dodatku węglowego?
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego można będzie pobrać:
– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopszelazkow.pl ),
– na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie (www.zelazkow.pl ).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62 769 11 32,
62 769 10 38,
519 389 931

Załącznik do pobrania

Wniosek dodatek węglowy