Nowe świadczenie – dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 17 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ) wprowadza m.in. dodatek elektryczny który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dna 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967 ), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego i dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ile wynosi dodatek elektryczny:
Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek wynosi 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gdzie składać wniosek o dodatek elektryczny
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin złożenia wniosku o dodatek elektryczny
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2022 do dnia 1 lutego 2023.

Termin wypłaty dodatku elektrycznego
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać:
– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( www.gopszelazkow.pl ),
– na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie ( www.zelazkow.pl ).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931