Nowe świadczenie – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych  w gospodarstwie domowym:

– wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy ( tj. 20 grudnia 2022 r. ), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy,

– jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub,

– jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł .

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • dochody z gospodarstwa rolnego,
  • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.
  • 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,

– dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:   62  769 11 32, 62 769 10 38,  519 389 931.

Załączniki do pobrania

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r.