SENIORZY Z GMINY ŻELAZKÓW OTRZYMALI OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie realizuje program Ministra Rodziny i Polityki SpołecznejKORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, którego głównym celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.  „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dobre  rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej,                  w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

 

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie przekazał 15 seniorom „opaski bezpieczeństwa” wraz obsługą systemu, dzięki, którym senior ma zapewniony dostęp do całodobowej  pomocy ze strony operatora.  Korzyści płynące z użytkowania teleopieki to: ochrona zdrowia i życia użytkowników, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, stały monitoring parametrów życiowych.  Wojewoda na realizację Zadania finansowanego ze środków Przeciwdziałania COVID-19 przekazał kwotę 17 000,03 zł.