Nowe świadczenie – bon energetyczny od dnia 1 sierpnia 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 13 czerwca 2024r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024r.
o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r. poz. 859).

Ustawa powołuje nowy rodzaj świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego, który będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe tj.

– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych nie przekraczała za 2023r. kwoty 2500 zł

– oraz dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Ile wynosi bon energetyczny:

Na podstawie art. 2 ust. 7-9 ww. ustawy  bon ten przyznaje się w wysokości:

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej
6 osób.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się  w wysokości:

1)  600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2)  800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej
6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę przekraczała ww. kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023r. na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie składać wniosek o bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek składany
w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz wniosku o wypłatę bonu energetycznego można pobrać:– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopszelazkow.pl),
– na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie (www.zelazkow.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931

Załączniki:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego
Załącznik do wniosku – cz. III
Załącznik do wniosku cz. IV
Oświadczenie
RODO