Dodatek osłonowy w roku 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

– drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
– tradycyjnie ( papierowo ): osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie  135,

– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie (www.gopszelazkow.pl),
– na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, (https://www.gov.pl/web/klimat).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm. ) przysługuje on osobie:
–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
–  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony. Ale jest jeden warunek, takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi:   

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.    

Informację o przyznaniu dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żelazkowie prześle na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62  769 11 32, 62 769 10 38,  519 389 931.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 2024 r.