Usługi opiekuńcze

Komu przysługują:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres:
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnację, zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, która wymaga takiej pomocy, sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej tej osoby i jego rodziny, które są ustalane przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Świadczenie usług jest realizowane na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, a osobą wykonującą usługę.

Odpłatność:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XXII/172/2020 z dnia 29 września 2020 r. określone zostały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa poniżej zamieszczona tabela:
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł,
dla osoby w rodzinie 528 zł

                                                         Załącznik

                                                         do uchwały Nr XXII/172/2020

                                                         Rady Gminy Żelazków

                                                           z dnia 29 września 2020 r.

Dochód  osoby samotnie gospodarującej określony
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności usług opiekuńczych ustalona w % od kwoty usługi za
1 godzinę
Dochód na osobę
w rodzinie określony w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności usług opiekuńczych ustalona w % od kwoty usługi za
1 godzinę
do 100 %nieodpłatniedo 100 %nieodpłatnie
powyżej 100% – 150%5%powyżej 100 %- 150%10%
powyżej 150% – 200%10%powyżej 150% – 200%15%
powyżej 200% – 250%15%powyżej 200% – 250%20%
powyżej 250% – 300%20%powyżej 250% – 300%30%
powyżej 300% – 350%30%powyżej 300% – 350%50%
powyżej 350% – 400%50%powyżej 350% – 400%70%
powyżej 400% – 450%70%powyżej 400% – 450%100%
powyżej 450%100%powyżej 450%100%