Usługi opiekuńcze

Komu przysługują:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres:
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnację, zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, która wymaga takiej pomocy, sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej tej osoby i jego rodziny, które są ustalane przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Świadczenie usług jest realizowane na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, a osobą wykonującą usługę.

Odpłatność:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Żelazków Nr X/61/07 z dnia 12 lipca 2007r. określone zostały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa poniżej zamieszczona tabela:
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł,
dla osoby w rodzinie 528 zł.