Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Do korzystania z Karty uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic ( rodzice ) – przez którego rozumie się także rodzica ( rodziców ) zastępczych lub osobę ( osoby ) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa
w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Składając wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

KARTA DUŻEJ RODZINY jest przyznawana bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
W momencie wydania Karty członkowie rodziny zostaną poinformowani o przysługujących im uprawnieniach poprzez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadających Karty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie realizuje również program „WIELKOPOLSKA KARTY RODZINY”.
WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm. ) 
– od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Formularze te są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu.

Wnioski o przyznanie OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY i WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135 w godzinach 7.30 – 15.30.