Dożywianie

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz stosownych uchwał Rady Gminy Żelazków.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazywanym gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom z rodzin o dochodach nieprzekraczających 150 % kryterium dochodowego ( tj. 900,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych
o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy, natomiast z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód w wysokości
345 zł ), określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U., poz. 1296 ). Od dnia
1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe, uprawniające do udzielenia pomocy dla osoby w rodzinie wynoszą 600 zł ( 600 x 150 % = 900 zł ).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy nie może przekroczyć
20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie. Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny/osoby, które złożyły wniosek.