Dożywianie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie w szkole lub przedszkolu

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł, co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.W przypadku ubiegania się o pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie złożyć wniosek o ww. pomoc. Do wniosku  w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o pomoc ( zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, emerytury );
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
  • w przypadku gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
      • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.                                                                                                                                               

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żelazkowie

                      w roku 2023 r.  uzyskał dofinansowanie

              w kwocie 30 400, 56 zł

                       Całkowita wartość zadania 50 667,00 zł.

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żelazkowie

w roku 2022 r.  uzyskał dofinansowanie

w kwocie 27 956, 00 zł

Całkowita wartość zadania 46 594,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P. poz. 1007 ) w załączniku  w części III „MODUŁY PROGRAMU” wprowadzono następujące zmiany:

1) w pkt III.1 „MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ppkt III.1.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. Podwyższono więc kryterium dochodowe ze 150% do 200% uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.        

2) w pkt III.2 „MODUŁ DLA DOROSŁYCH” w pakt III. 2.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. Podwyższono więc kryterium dochodowe ze 150% do 200% uprawniające do przyznania pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym    i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł, 200% stanowi kwotę 1200 zł,  dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł 200% wynosi 1552 zł – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.