Status ośrodka

UCHWAŁA NR 135/08
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 29 września 2008r

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelazkowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6; art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „h” i pkt. 15 oraz art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 110 ust 1; 2; 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 1378); art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) 9 „a”; ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2001 r. Nr.71 poz. 734 z późn. zm.) art. 20 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr.249 poz. 2104 z późn. zm. )

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

§ 3

Traci moc Uchwala Nr XLII/250/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR 135/08
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 29 września 2008r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelazkowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie jako budżetowa jednostka organizacyjna gminy Żelazków działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

Duża ilość zmian w przepisach prawa spowodowała konieczność uchylenia dotąd obowiązującego statutu GOPS i nadania nowego w celu szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

Z dniem 1 października 2008r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) Art. 12 ust. 2 i 3a oraz art. 15 ust. 9; art. 20 ust. 3 – 5 i art. 46 „a”; ustawy j/w obowiązuje natomiast już od 1 sierpnia 2008r. Zgodnie z zapisem art. 47 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 i Nr 164 poz.1366) z wyjątkiem art. 17 ust. 5, który traci moc z dniem 1 grudnia 2008r.

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela, który może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia tych postępowań. Zadania z zakresu wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów oraz działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

Zmiana przepisów wykonawczych w tym zakresie narzuca konieczność wprowadzenia tych zmian do statutu Ośrodka. Pozostałe zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Żelazkowie uzasadnione są nałożonymi na Ośrodek dodatkowymi zadaniami wprowadzonymi także przepisami prawa.

W celu określenia aktualnego przedmiotu działalności tej jednostki należało nadać nowy statut GOPS. Stąd wywołanie uchwały staje się zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII /135/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2008r.

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Żelazkowie
(wersja ujednolicona)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, zwany dalej GOPS jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Żelazków, utworzoną przez Gminną Radę Narodową w Żelazkowie Uchwałą Nr XI/65/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie działa na podstawie:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
· ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;
· ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr.249
poz. 2104 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U z 2001 r. Nr.71 poz. 734 z późn. zm.)
· ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7);
· ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
· ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 );
· innych ustaw nakładających zadania na Ośrodki Pomocy społecznej oraz zadania uregulowane na podstawie upoważnień ustawowych wydanych przez organy gminy
· niniejszego Statutu,
· regulaminu organizacyjnego ośrodka,
· innych aktów wynikających z przepisów prawa.

§ 2

 1. Obszarem działania GOPS jest gmina Żelazków
 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się pod adresem Żelazków 138
 3. Podziału obszaru działania na rejony dokonuje kierownik GOPS uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby zapewnienia mieszkańcom gminy należytej dostępności do świadczeń.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym brzmieniu.
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie może używać nazwy skróconej „GOPS” lub „Ośrodek”.

§ 3

 1. Kontrolę nad działalnością GOPS oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Rada Gminy Żelazków
 2. Bieżący nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy Żelazków.

§ 4

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żelazkowie określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez kierownika GOPS i po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Żelazków, wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym kierownika ośrodka.
 2. Stanowiska pracy w GOPS tworzy i znosi Kierownik GOPS.

Rozdział II
ZAKRES I CEL DZIAŁANIA

§ 5

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 3. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
  oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6

· Pomoc społeczna polega w szczególności na:
· przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
· pracy socjalnej,
· prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
· analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
· realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
· rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 7

 1. GOPS realizując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Żelazków, natomiast zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 2. GOPS jest finansowany ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.
 3. GOPS koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
 4. GOPS ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

§ 8

 1. Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należą:
  · opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  · sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
  · udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
  tego pozbawionym;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnymubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  · przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
  · opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lubciężko chorymczłonkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem;
  · praca socjalna;
  · organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  · prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
  · tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  · dożywianie dzieci;
  · sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  · kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  · pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.;
  · sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również
  w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  · utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  · opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Do zadań własnych gminy ponadto należy ;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  · przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  · prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  · podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  · współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.
 3. Do zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej
  w szczególności należą:
  · organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  · prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  · realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
  · przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, będącym ofiarami handlu ludźmi
  oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do zadań Ośrodka wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych należy :
  4.1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj.
  · zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego takich jak:
  · dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
  · opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  · samotnego wychowywania dziecka;
  · wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  · kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  · rozpoczęcia roku szkolnego
  · podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
  b) świadczeń opiekuńczych tj.
  · zasiłków pielęgnacyjnych;
  · świadczeń pielęgnacyjnych
  c) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
  4.2. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób uprawnionych
  do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 5. Ponadto GOPS w Żelazkowie świadczy pomoc osobom uprawnionym do alimentów
  tj. wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów i podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji;
 6. Ośrodek prowadzi postępowania w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych
  jako zadanie własne gminy.
 7. GOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności:
  · ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zmianami.);
  · ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198);
  · ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi;
  · ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.);
  · ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 )
  · ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
  · ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);
  · ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).
  · ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późniejszymi zmianami )
 8. GOPS ponadto realizuje inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Żelazków,
 9. Przedmiotem działalności mogą być również inne zadania przekazane Ośrodkowi do realizacji przez Wójta Gminy Żelazków.

§ 9

Realizując zadania ustawowe GOPS w Żelazkowie współpracuje z sądami, instytucjami, organami i jednostkami pomocy społecznej, a także z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 10

 1. Kierownik GOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 2. GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOPS

§ 11

 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie zarządza kierownik
  i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Kierownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę po przeprowadzonym przez Wójta Gminy Żelazków otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy.
 3. Wójt Gminy Żelazków udziela kierownikowi GOPS w Żelazkowie upoważnienia:
  a) do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
  b) do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych,
  c) do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych,
  d) do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  e) do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.
  f) do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. Decyzję o zwolnieniu kierownika GOPS podejmuje Wójt Gminy Żelazków.
 5. Kierownik GOPS odpowiada przed Wójtem za właściwą realizację przypisanych mu zadań, prawidłowe wykorzystanie powierzonych GOPS środków finansowo – rzeczowych.
 6. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 7. W czasie nieobecności kierownika zastępstwo obejmuje upoważniony przez Wójta Gminy na pisemny wniosek kierownika GOPS specjalista pracy socjalnej, przejmując częściowo jego zadania, kompetencje i uprawnienia.
 8. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla Kierownika GOPS ustala Wójt Gminy Żelazków.
 9. Szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Kierownika. Regulamin stanowi podstawę do określenia przez Kierownika zakresów czynności dla poszczególnych pracowników.

§ 12

 1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS należy w szczególności:
  · opracowywanie i przedstawianie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej i przedstawienie propozycji do budżetu gminy dotyczących zadań Ośrodka
  · zapewnienie właściwej organizacji pracy GOPS, dokonywanie podziału zadań
  dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy;
  · podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotyczących pracowników GOPS;
  · prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnej oraz w pozostałym zakresie w ramach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Żelazków
  · podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności GOPS.
 2. Kierownik GOPS uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
 3. Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 13

 1. W GOPS utworzone są następujące stanowiska pracy:
  · kierownik GOPS
  · główny księgowy
  · specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny
  · stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
  · stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§14

 1. Pracownicy GOPS są pracownikami samorządowymi
 2. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej
 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje kierownik GOPS

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15

Kierownik GOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 16

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy.

§ 17

GOPS w Żelazkowie stosuje zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

§ 18

Nadzór nad prowadzoną przez GOPS gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Żelazków.

§ 19

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dn. 29. 09. 1994 r.
o rachunkowości Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póżn. zmianami

§ 20

Zasady działalności finansowej GOPS regulują przepisy:
· ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
· ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
· ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177); z póżn. zmianami
· porozumienia w sprawie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej
oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zawartego pomiędzy Gminą Żelazków, a Wojewodą Wielkopolskim

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 22

Zmiany statutu wymagają formy przewidzianej dla jego uchwalenia.