Rodzina 500+

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 924 ).

Zgodnie z ww. ustawą świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, bez względu na dochód. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie również uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 500+ na okres do dnia 31 maja 2021r. przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ) – od dnia 1 lipca
2019 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko ( na które obecnie nie pobierają ), a od 1 października na pozostałe dzieci, ponieważ świadczenia przyznane są do 30 września br.
Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku i otrzymają świadczenie 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. ).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na ww. okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 listopada 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji . Odmowa przyznania świadczenia, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Świadczenia wychowawcze przyznawane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm. )

Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+”) przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (1200,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci – świadczenie to przysługuje bez względu na dochód.
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:
I. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia):

 1. oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 4. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 9. dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 10. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 11. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 12. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 14. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 15. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 16. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 17. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 18. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 19. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 20. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 21. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

II. W przypadku nie ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, tylko na drugie i kolejne:
Nie ma konieczności weryfikowania dochodu rodziny. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty wymienione powyżej pomijając dokumenty dotyczące dochodu rodziny.