Pomoc żywnościowa 2014-2020

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej których miesięczny dochód netto nie przekracza 235 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1 410,00 zł dochód dla osoby w rodzinie ( 600,00 zł x 235 %)

1 823,60 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 235 % ).

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żelazkowie ( osobiście lub telefonicznie 62 769 11 32, 519 389 931 ) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od miesiąca stycznia 2022r. Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie
o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Objaśnienie:
*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.