Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gmina Żelazków podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym celu Wójt Gminy Żelazków powołał zespół interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia, sądu oraz kościoła.

Zespół ten działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zajmuje się szeroko rozumianą pomocą osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. Uchwałą Rady Gminy Żelazków w roku 2015 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020.

Osoby i rodziny zamieszkałe na terenie gminy Żelazków zagrożone przemocą w rodzinie mogą skorzystać z pomocy Zespołu interdyscyplinarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135, nr telefonu 62 76 -91 -038, 76 – 91 – 132.