Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie Informuje, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

– drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
– tradycyjnie ( papierowo ): osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelazkowie 135.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135, – na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie (www.gopszelazkow.pl ),
– na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, (https://www.gov.pl/web/klimat).
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ) przysługuje on osobie:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony. Ale jest jeden warunek, takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego
1) jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
2) jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022 r.

Informację o przyznaniu dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żelazkowie prześle na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (pobierz)