Kryterium dochodowe w górę przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( ustawa z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. poz. 875 ). 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. To o 100 zł więcej niż obecnie ( przepis wchodzi w życie  z dniem 1 lipca 2020 r.). Od 1 października 2023 r. – 1209 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Obok podwyższenia kryterium dochodowego  przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywał będzie tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę
w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2020 r. 

Obniżenie wynagrodzenia jak utrata dochodu

Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej. Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku ( nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu ).                                                                                                                                                                                   

Wspomniane przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych, w szczególności zasiłków rodzinnych na dzieci.