Kierunkowe działania

KIERUNKOWE DZIAŁANIA OŚRODKA

  1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.
  2. Terminowe przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami.
  3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zarządzeń.
  4. Współpraca na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
  5. Praca socjalna.
  6. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  7. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
  8. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
  9. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
  10. Informowanie mieszkańców gminy o możliwościach i kryteriach otrzymywania pomocy.

Pracownicy Ośrodka – Zadania poszczególnych stanowisk

POMOC SPOŁECZNA (pracownicy socjalni i specjalista pracy socjalnej) 

STANOWISKO PRACY ds. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH POMOC SPOŁECZNA (pracownicy socjalni i specjalista pracy socjalnej) 

STANOWISKO PRACY ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO