Informacja

Informujemy, iż Gmina Żelazków otrzymała grant w łącznej kwocie

69516,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie oraz Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata 2014-2020